Algemene voorwaarden

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes, opdrachten, verlenen van diensten, danwel andere overeenkomsten hoe ook genaamd van de bij de Belangenvereniging Tankstations (BETA) aangesloten ondernemers. Afwijking van deze voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.

2. Overeenkomsten
Een overeenkomst wordt geacht te zijn overeengekomen wanneer, nadat de afnemer/wederpartij contact heeft gezocht met de tankstation-ondernemer, (hierna te noemen tankstation) deze tankstation-ondernemer tegenover afnemer/wederpartij duidelijk heeft doen blijken, dat dit wordt beschouwd als een overeenkomst.

3. Prijzen
De door de tankstation vermelde prijzen gelden inclusief omzetbelasting. Als prijs geldt hetgeen met de wederpartij is overeengekomen, met dien verstande dat bijzondere tussentijdse wijzigingen van de kostprijs- verhogende factoren aan wederpartij kunnen worden doorberekend.

4. Levering
1. Indien tankstation na het sluiten van de overeenkomst verneemt van omstandigheden die aan het tankstation goede grond geven te vrezen, dat de afnemer/wederpartij zijn plicht tot betaling van de koopprijs niet zal nakomen, is het tankstation bevoegd uitvoering van het werk op te schorten
2. Indien door afnemer/wederpartij wordt aangetoond, dat het tankstation toeleverbaar is tekort geschoten in de nakoming van zijn verplichting tot levering van een zaak of tot uitvoering van werkzaamheden kan de wederpartij aanspraak maken op een vergoeding, die ten hoogste gelijk is aan het factuurbedrag van de geleverde zaken of van de uitgevoerde werkzaamheden, met dien verstande dat wederpartij aantoont dat schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de zijde van het tankstation.

5. Overmacht
1. Omstandigheden buiten de wil van het tankstation en toedoen van dien aard, dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van het tankstation kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door ons te bepalen tijdstip, zonder dat wij tot enige schadevergoeding verplicht zijn.
2. Indien het tankstation gebruik maakt van de vermelde bevoegdheid tot opschorting, heeft afnemer/wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de wederpartij kan aantonen dat eerdere nakoming voor het binnen zijn bedrijfsvoering essentieel is. De ontbinding dient dan binnen 5 dagen na ons beroep op opschorting schriftelijk plaats te vinden.
3. Van overmacht van de zijde van het tankstation is sprake indien het tankstation-ondernemer na het sluiten van de overeenkomst wordt verhinderd aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding ervan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, blokkade, molest brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, van overheidsmaatregelen, transportvertragingen, defecten aan machinerie, storing in de levering van energie, alles zowel in het tankstation als op het terrein eromheen (voorterrein) als bij derden van wie het tankstation zaken of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voor alle overige zaken buiten de schuld of de risicosfeer van het tankstation.

6. Garantie
1. Op onze leveranties van brandstoffen en andere goederen zijn de garanties van toepassing indien en zover die door de oliemaatschappij, handelaren en/of andere fabrikanten op deze brandstoffen en andere goederen worden verstrekt.
2. Gebreken, die het gevolg zijn van verkeerd, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of onvoldoende onderhoud door de afnemer/wederpartij vallen niet onder enigerlei garantie. Indien de afnemer/wederpartij wijzigingen aanbrengt of eigenmachtig reparaties uitvoert, vervalt eveneens iedere garantie.
3. Gebreken die ten tijde van de koop waarneembaar waren, vallen niet onder de garantie, omdat het artikel dan door de koper is aanvaard in de hem bekende staat.
4. Niet nakoming van de betalingsverplichting en voorts van iedere niet nakoming door de afnemer/wederpartij van één van zijn verplichtingen ontheft het tankstation van iedere plicht tot garantie.

 

7. Aansprakelijkheid
a. Het tankstation is niet aansprakelijk voor verstrekte gebruiksadviezen, tenzij afnemer/wederpartij aantoont dat er sprake is van opzet of grove schuld van onze zijde
b. Het tankstation is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect voortvloeiende uit gebreken aan door het tankstation geleverde produkten (bv verkeerde of vervuilde brandstof), ter beschikking gestelde zaken of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, dan wel voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van het door het tankstation geleverde produkt, tenzij het tankstation het gebrek van het produkt kende en/of het tankstation de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd.
c. Tankstations met carwashinstallaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade geleden aan de auto van de afnemer/wederpartij en/of aan de afnemer/wederpartij zelf, indien er duidelijke en goed leesbare instructies bij de carwashinstallatie aanwezig zijn tijdens het gebruiken van de carwashinstallatie door deze afnemer/wederpartij.
d. Iedere aansprakelijkheid van het tankstation is altijd beperkt tot:
• het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie 
• bij levering in termijnen, het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie
• het bedrag door verzekering wordt gedekt, indien en voor zover het tankstation tegen de desbetreffende aansprakelijkheid zijn verzekerden indien het door verzekering gedekte bedrag hoger is dan het factuurbedrag of de waarde van de presentatie

8. Betaling/incasso
1. Betaling van de koopprijs geschiedt, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen, contant ten tijde van de levering op het station.
2. Bij betaling op rekening moet de betaling plaatsvinden binnen 10 dagen na factuurdatum, tenzij een andere betalingstermijn op de factuur staat vermeld. Het tankstation is bij betaling op rekening gemachtigd om administratiekosten in rekening te brengen.
3. De afnemer/wederpartij, die niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
4. Bij betaling na de vervaldatum aan het tankstation wordt 2% rente per maand over het openstaande bedrag in rekening gebracht vanaf de vervaldag.
5. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen de gerechtelijke en buiten-gerechtelijke incassokosten voor rekening gebracht vanaf de vervaldag.
6. De afnemer/wederpartij zal zich ter zake betaling van de prijs niet beroepen op verrekening met enige vordering, die de wederpartij op grond van een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de overeenkomst zijn betaling van de prijs mogen opschorten.

9. Elektronische betaling
Bij betaling per debet-card of credit-card staat afnemer/wederpartij ervoor in dat hij over voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling aanwezig blijkt, is de afnemer/wederpartij verplicht op eerst verzoek voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen.Het tankstation heeft het recht goederen van de afnemer/wederpartij terug te houden, daaronder begrepen een auto waarin brandstof is getankt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende zekerheid wordt gesteld.

10. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de door het tankstation aan afnemer/wederpartij geleverde zaken, gaat eerst op afnemer/wederpartij over, nadat deze de aan ons verschuldigde prijs, eventuele rente en bijkomende kosten volledig heeft voldaan.Indien afnemer tekort schiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons of wij goede grond te vrezen hebben dat hij in de nakoming van die verplichting te kort zal schieten, zijn wij gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen.

11.Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd op 26 januari 1994 bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 800217.